Consorci de Compensació d'Assegurances

Consorci de Compensació d'Assegurances

Riscos que cobreix el Consorci de Compensació d'Assegurances.

Normativa general:

REIAL DECRET 300/2004, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris sobre el Reial Decret 2022/1986, de 29 d'agost, amb nova redacció donada pel Reial Decret 354/1988, de 19 d'abril.

RESOLUCIÓ, de 28 de maig de 2004, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, (BOE d'11 de juny), amb la qual s'aproven els recàrrecs a favor del Consorci de Compensació d'Assegurances.