Riscos coberts pel Consorci de Compensació d'Assegurances - Danys a les persones

CLÁUSULA DANYS A LAS PERSONES

RISCOS QUE COBREIX EL CONSORCI DE COMPENSACIÓ D'ASSEGURANCES

Clàusula d'indemnització pel Consorci de Compensació d'Assegurances de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris

De conformitat amb el que estableixen els articles 6 i 8 de l'Estatut legal del Consorci de Compensació d'Assegurances, aprovat per l'article 4 de la Llei 21/1990, de 19 de desembre (BOE de 20 de desembre), el prenedor d'un contracte d'assegurança dels que han d'incorporar obligatòriament recàrrec a favor de l'entitat pública empresarial, esmentats en l'article 7 del mateix Estatut legal, té la facultat de convenir la cobertura dels riscos extraordinaris amb qualsevol entitat asseguradora que reuneixi les condicions exigides per la legislació vigent.

Les indemnitzacions derivades de sinistres produïts per esdeveniments extraordinaris esdevinguts a Espanya i també els esdevinguts a l'estranger quan el prenedor de la pòlissa tingui la residència habitual a Espanya, les pagarà el Consorci de Compensació d'Assegurances si l'assegurat ha satisfet, al seu torn, els corresponents recàrrecs al seu favor, i es produeix alguna de les següents situacions:

a) Que el risc extraordinari cobert pel Consorci de Compensació d'Assegurances no estigui emparat per la pòlissa d'assegurança contractada amb l'entitat asseguradora.

b) Que, tot i estar emparat per la pòlissa d'assegurança, les obligacions de l'entitat asseguradora no es puguin complir per haver estat declarada judicialment en concurs (Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal), o perquè, trobant-se l'entitat asseguradora en una situació d'insolvència, estigui subjecta a un procediment de liquidació intervinguda o aquesta hagués estat assumida pel Consorci de Compensació d'Assegurances.

El Consorci de Compensació d'Assegurances ajustarà la seva actuació al que disposa l'Estatut legal (modificat per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i supervisió de les assegurances privades, per la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de reforma del sistema financer, i per la Llei 34/2003, de 4 de novembre, de Modificació i adaptació a la normativa comunitària de la legislació d'assegurances privades), en la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'assegurança, al Reial Decret 300/2004, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris, i disposicions complementàries.

I. Resum de normes legals

1. Esdeveniments coberts
S'entén per esdeveniments extraordinaris:

a) Els següents fenòmens de la naturalesa: terratrèmols i sismes submarins, inundacions extraordinàries (incloent els embats de mar), erupcions volcàniques, tempesta ciclònica atípica (incloent els vents extraordinaris de ratxes superiors a 135 km/h, i els tornados) i caigudes de cossos siderals i aeròlits.

b) Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel.lió, sedició, motí i tumult popular.

c) Fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en temps de pau.

2. Riscos exclosos

De conformitat amb l'article 6 del Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris, no seran indemnitzables pel Consorci de Compensació d'Assegurances els danys o sinistres següents:

a) Els que no donin lloc a indemnització segons la Llei de Contracte d'assegurança.

b) Els ocasionats en persones assegurades per contracte d'assegurança diferent a aquells en què és obligatori el recàrrec a favor del Consorci de Compensació d'Assegurances.

c) Els produïts per conflictes armats, encara que no hagi precedit la declaració oficial de guerra.

d) Els derivats de l'energia nuclear, sense perjudici del que estableix la Llei 25/1964, de 29 d'abril.

e) Els produïts per fenòmens de la naturalesa diferents als assenyalats en l'article 1 del Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris i, en particular, els produïts per elevació del nivell freàtic, moviment de vessants, lliscament o assentament de terrenys, despreniment de roques i fenòmens similars, llevat que aquests fossin ocasionats manifestament per l'acció de l'aigua de pluja que, al seu torn, hagi provocat a la zona una situació d'inundació extraordinària i es produïssin amb caràcter simultani a aquesta inundació. 

f) Els causats per actuacions tumultuàries produïdes en el curs de reunions i manifestacions dutes a terme d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, així com durant el transcurs de vagues legals, llevat que les esmentades actuacions poguessin ser qualificades com esdeveniments extraordinaris segons l'article 1 del Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris.

g) Els causats per mala fe de l'assegurat.

h) Els corresponents a sinistres produïts abans del pagament de la primera prima o quan, de conformitat amb el que estableix la Llei de Contracte d'assegurança, la cobertura del Consorci de Compensació d'Assegurances es trobi suspesa o l'assegurança quedi extingida per falta de pagament de les primeres.

i) Els sinistres que per la seva magnitud i gravetat siguin qualificats pel Govern de la Nació com de "catàstrofe o calamitat nacional".

3. Extensió de la cobertura

El Consorci de Compensació d'Assegurances indemnitzarà, sense aplicació de període de carència ni de franquícies, en règim de compensació, els danys derivats d'esdeveniments extraordinaris esdevinguts a Espanya i que afectin riscos situats allà. No obstant això, també seran indemnitzables pel Consorci els danys personals derivats d'esdeveniments extraordinaris esdevinguts a l'estranger quan el prenedor de la pòlissa tingui la residència habitual a Espanya.

La cobertura dels riscos extraordinaris comprèn les mateixes persones i sumes assegurades que s'hagin establert en les pòlisses d'assegurança a efectes de la cobertura dels riscos ordinaris.

II. Procediment d'actuació en cas de sinistre indemnitzable per el Consorci de Compensació d' Assegurances

En cas de sinistre, l'assegurat, prenedor, beneficiari, o els seus respectius representants legals hauran de comunicar, dins del termini màxim de set dies a partir del moment en què en tinguessin coneixement, l'ocurrència del sinistre a la delegació regional del Consorci que correspongui, segons el lloc on s'hagués produït el sinistre, bé directament o bé a través de l'entitat asseguradora amb la qual es va contractar l'assegurança ordinària o del mediador d'assegurances que hi intervingués. La comunicació es formularà en el model establert a aquest efecte, que estarà disponible a la pàgina Web del Consorci (www.consorseguros.es) o a les oficines d'aquest o de l'entitat asseguradora, al qual s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

a) Lesions que generin invalidesa permanent parcial, total o absoluta:

- Fotocòpia del DNI/NIF del lesionat i del perceptor de la indemnització si no coincideix amb el lesionat.
- Dades relatives a l'entitat bancària on s'hagin d'ingressar els imports indemnitzables, amb indicació del número d'entitat, número de sucursal, dígit de control i número de compte (Codi Compte Client, 20 dígits), així com del domicili de l'entitat.
- Fotocòpia de les condicions generals i particulars de la pòlissa (individual o col.lectiva) i de tots els apèndixs o suplements.
- Fotocòpia del rebut de pagament de prima vigent en la data d'ocurrència del sinistre, on s'especifiquin clarament els imports corresponents a la prima comercial i al recàrrec pagat al Consorci de Compensació d'Assegurances.
- Documentació de la qual, si escau, pogués disposar el lesionat, acreditativa de la causa del sinistre i de les lesions produïdes per aquest.

b) Mort:
- Certificat de Defunció.
- Fotocòpia del DNI/NIF del possible beneficiari de la indemnització.
- Fotocòpia de les condicions generals i particulars de la pòlissa (individual o col·lectiva) i de tots els apèndixs o suplements.
- Fotocòpia del rebut de pagament de prima vigent en la data d'ocurrència del sinistre, on s'especifiquin clarament els imports corresponents a la prima comercial i al recàrrec pagat al Consorci de Compensació d'Assegurances.
- Dades relatives a l'entitat bancària on s'hagin d'ingressar els imports indemnitzables, amb indicació del número d'entitat, número de sucursal, dígit de control i número de compte (Codi Compte Client, 20 dígits), així com del domicili de l'entitat.
- Documentació de la qual, si escau, es pugui disposar sobre la causa del sinistre.
- En cas que no s'hagués designat cap beneficiari en la pòlissa d'assegurança, llibre de família i testament o, en defecte d'aquest últim, declaració d'hereus o acta de notorietat.
- Liquidació de l'Impost de Successions.

Per aclarir qualsevol dubte que pogués sorgir sobre el procediment a seguir, el Consorci de Compensació d'Assegurances disposa del següent telèfon d'atenció a l'assegurat: 902 222 665.