Riscos coberts pel Consorci de Compensació d'Assegurances

CLÀUSULA DE DANYS ALS BENS

RISCOS QUE COBREIX EL CONSORCI DE COMPENSACIÓ D'ASSEGURANCES

Clàusula d'indemnització pel Consorci de Compensació d'Assegurances de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris esdevinguts a Espanya.

De conformitat amb el que estableixen els articles 6 i 8 de l'Estatut legal del Consorci de Compensació d'Assegurances, aprovat per l'article 4 de la Llei 21/1990, de 19 de desembre (BOE de 20 de desembre), el prenedor d'un contracte d'assegurança dels que han d'incorporar obligatòriament recàrrec a favor de l'entitat pública empresarial, esmentats en l'article 7 del mateix Estatut legal, té la facultat de convenir la cobertura dels riscos extraordinaris amb qualsevol entitat asseguradora que reuneixi les condicions exigides per la legislació vigent.

Les indemnitzacions derivades de sinistres produïts per esdeveniments extraordinaris esdevinguts a Espanya i que afectin riscos que s'hi situïn, seran pagades pel Consorci de Compensació d'Assegurances quan l'assegurat hagi satisfet, al seu torn, els corresponents recàrrecs al seu favor, i es produeixi alguna de les següents situacions:

a) Que el risc extraordinari cobert pel Consorci de Compensació d'Assegurances no estigui emparat per la pòlissa d'assegurança contractada amb l'entitat asseguradora.

b) Que, tot i estar emparat per la pòlissa d'assegurança, les obligacions de l'entitat asseguradora no es puguin complir per haver estat declarada judicialment en concurs (Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal), o perquè, trobant-se l'entitat asseguradora en una situació d'insolvència, estigui subjecta a un procediment de liquidació intervinguda o aquesta hagués estat assumida pel Consorci de Compensació d'Assegurances.

El Consorci de Compensació d'Assegurances ajustarà la seva actuació al que disposa l'Estatut legal (modificat per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenació i supervisió de les assegurances privades, per la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de reforma del sistema financer, i per la Llei 34/2003, de 4 de novembre, de Modificació i adaptació a la normativa comunitària de la legislació d'assegurances privades), en la Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'assegurança, al Reial Decret 300/2004, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris, i disposicions complementàries.

I. Resum de normes legals

1. Esdeveniments extraordinaris coberts

S'entén per esdeveniments extraordinaris:

a) Els següents fenòmens de la naturalesa: terratrèmols i sismes submarins, inundacions extraordinàries (incloent els embats de mar), erupcions volcàniques, tempesta ciclònica atípica (incloent els vents extraordinaris de ratxes superiors a 135 km/h, i els tornados) i caigudes de cossos siderals i aeròlits.

b) Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i tumult popular.

c) Fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en temps de pau.

2. Riscos exclosos

De conformitat amb l'article 6 del Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris, no seran indemnitzables pel Consorci de Compensació d'Assegurances els danys o sinistres següents:

a) Els que no donin lloc a indemnització segons la Llei de Contracte d'assegurança.

b) Els ocasionats en béns assegurats per contracte d'assegurança diferent a aquells en què és obligatori el recàrrec a favor del Consorci de Compensació d'Assegurances.

c) Els deguts a vici o defecte propi de la cosa assegurada, o a la seva manifesta falta de manteniment

d) Els produïts per conflictes armats, encara que no hagi precedit la declaració oficial de guerra.

e) Els derivats de l'energia nuclear, sense perjudici del que estableix la Llei 25/1964, de 29 d'abril. No obstant això, sí que s'entenen inclosos tots els danys directes ocasionats en una instal·lació nuclear assegurada, quan siguin conseqüència d'un esdeveniment extraordinari que afecti la mateixa instal·lació.

f) Els deguts a la mera acció del temps, i en el cas de béns totalment o parcialment submergits de manera permanent, els imputables a la mera acció de l'onatge o corrents ordinaris.

g) Els produïts per fenòmens de la naturalesa diferents als assenyalats en l'article 1 del Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris i, en particular, els produïts per elevació del nivell freàtic, moviment de vessants, lliscament o assentament de terrenys, despreniment de roques i fenòmens similars, llevat que aquests fossin ocasionats manifestament per l'acció de l'aigua de pluja que, al seu torn, hagi provocat a la zona una situació d'inundació extraordinària i es produïssin amb caràcter simultani a aquesta inundació.

h) Els causats per actuacions tumultuàries produïdes en el curs de reunions i manifestacions dutes a terme d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, així com durant el transcurs de vagues legals, llevat que les esmentades actuacions poguessin ser qualificades com esdeveniments extraordinaris segons l'article 1 del Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris.

i) Els causats per mala fe de l'assegurat.

j) Els derivats de sinistres que hagin tingut lloc en el termini de carència establert en l'article 8 del Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris.

k) Els corresponents a sinistres produïts abans del pagament de la primera prima o quan, de conformitat amb el que estableix la Llei de Contracte d'assegurança, la cobertura del Consorci de Compensació d'Assegurances es trobi suspesa o l'assegurança quedi extingida per falta de pagament de les primeres.

l) Els indirectes o pèrdues derivades de danys directes o indirectes, diferents de la pèrdua de beneficis delimitada al Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris. En particular, no s'inclouen en aquesta cobertura els danys o pèrdues sofertes com a conseqüència de tall o alteració en el subministrament exterior d'energia elèctrica, gasos combustibles, fuel, gasoil, o altres fluids, ni qualsevol altres danys o pèrdues indirectes diferents de les esmentades en el paràgraf anterior, encara que aquestes alteracions es derivin d'una causa inclosa en la cobertura de riscos extraordinaris.

m) Els sinistres que per la seva magnitud i gravetat siguin qualificats pel Govern de la Nació com a "catàstrofe o calamitat nacional".

3. Contracte de franquicia

En el cas de danys directes, la franquícia a càrrec de l'assegurat serà d'un 7% de la quantia dels danys indemnitzables produïts pel sinistre. No obstant això, aquesta franquícia no serà d'aplicació als danys que afectin vehicles assegurats per pòlissa d'assegurança d'automòbils, habitatges i comunitats de propietaris d'habitatges.

En el cas de la cobertura de pèrdua de beneficis, la franquícia a càrrec de l'assegurat serà la que es preveu a la pòlissa, en temps o en quantia, per a danys conseqüència de sinistres ordinaris de pèrdua de beneficis. Si hi diverses franquícies per a la cobertura de sinistres ordinaris de pèrdua de beneficis, s'aplicaran les previstes per a la cobertura principal.

4. Extensió de la cobertura pactes d'inclusió facultativa en l'assegurança ordinària

El Consorci de Compensació d'Assegurances indemnitzarà, en règim de compensació, les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris esdevinguts a Espanya i que afectin riscos situats allà.


En els casos en què la pòlissa ordinària inclogui clàusules d'assegurances a primer risc (a valor parcial, amb límit d'indemnització, a valor convingut, altres assegurances amb derogació de la regla proporcional); assegurances a valor de nou o a valor de reposició; assegurances de capital flotant; assegurances amb revaloració automàtica de capitals; assegurances amb clàusula de marge, o assegurances amb clàusula de compensació de capitals entre diferents apartats de la mateixa pòlissa, o entre contingut i continent, aquestes formes d'assegurament seran d'aplicació també a la compensació de pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris en els mateixos termes, de manera que aquesta cobertura empararà els mateixos béns i sumes assegurades que la pòlissa ordinària. 

Sense perjudici del que s'ha esmentat anteriorment, el Consorci de Compensació d'Assegurances aplicarà en tot cas, únicament en el supòsit de danys directes, la compensació de capitals dins d'una mateixa pòlissa entre els corresponents a contingut i a continent.

Aquestes clàusules no es podran incloure en la cobertura de riscos extraordinaris sense que estiguin a la pòlissa ordinària.

5. Infrassegurança i sobreassegurança

Si en el moment en què es produeixi un sinistre a causa d'un esdeveniment extraordinari, la suma assegurada a valor total fos inferior al valor de l'interès assegurat, el Consorci de Compensació d'Assegurances indemnitzarà el dany causat en la mateixa proporció en què aquella cobreixi l'interès assegurat. A aquests efectes, es tindran en compte tots els capitals fixats per als béns sinistrats encara que ho estiguessin en diferents pòlisses, amb recàrrec obligatori a favor del Consorci de Compensació d'Assegurances, sempre que estiguessin en vigor i es trobessin en període d'efecte. Això esmentat anteriorment s'efectuarà de manera separada i independent per a la cobertura de danys directes i la de pèrdua de beneficis.

No obstant això, en les pòlisses que cobreixin danys propis als vehicles de motor, la cobertura de riscos extraordinaris pel Consorci de Compensació d'Assegurances garantirà la totalitat de l'interès assegurable, encara que la pòlissa ordinària només ho faci parcialment.

Si la suma assegurada supera notablement el valor de l'interès, s'indemnitzarà el dany efectivament causat.

II. Procediment d'actuació en cas de sinistre indemnitzable pel Consorci de Compensació d'Assegurances

1. En cas de sinistre, l'assegurat, prenedor, beneficiari, o els seus respectius representants legals hauran de:

a) Comunicar, dins del termini màxim de set dies a partir del moment en què en tinguin coneixement, l'ocurrència del sinistre a la delegació regional del Consorci que correspongui, segons el lloc on s'hagi produït el sinistre, bé directament o bé a través de l'entitat asseguradora amb la qual es va contractar l'assegurança ordinària o del mediador d'assegurances que hi intervingués. La comunicació es formularà en el model establert per a aquest efecte, que estarà disponible a la pàgina Web del Consorci (www.consorseguros.es) o a les seves oficines o de l'entitat asseguradora, al qual s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIF del perceptor de la indemnització.
- Fotocòpia de les condicions generals i particulars de la pòlissa (individual o col·lectiva) i de tots els apèndixs o suplements, si n'hi hagués.
- Fotocòpia del rebut de pagament de prima vigent a la data d'ocurrència del sinistre, on s'especifiquin clarament els imports corresponents a la prima comercial i al recàrrec pagat al Consorci de Compensació d'Assegurances.
- Dades relatives a l'entitat bancària on s'hagin d'ingressar els imports indemnitzables, amb indicació del número d'entitat, número de sucursal, dígit de control i número de compte (Codi Compte Client, 20 dígits), així com del domicili de l'entitat.

b) Conservar restes i vestigis del sinistre per a l'actuació pericial i, en cas d'impossibilitat absoluta, presentar documentació probatòria dels danys, com ara fotografies, actes notarials, vídeos o certificats oficials. Així mateix, es conservaran les factures corresponents als béns sinistrats la destrucció dels quals no es pugui demorar.

c) Adoptar les mesures necessàries per minorar els danys, així com evitar que es produeixin nous desperfectes o desaparicions, que anirien a càrrec de l'assegurat.

Per aclarir qualsevol dubte que pogués sorgir sobre el procediment a seguir, el Consorci de Compensació d'Assegurances disposa del següent telèfon d'atenció a l'assegurat: 902 222 665.

2. La valoració de les pèrdues derivades dels esdeveniments extraordinaris la farà el Consorci de Compensació d'Assegurances, sense que quedi vinculat per les valoracions que, si escau, hagués fet l'entitat asseguradora que cobrís els riscos ordinaris.