520 assegurancess Fénix qualitat certificada

AENOR

L'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) és una entitat privada, independent, sense ànim de lucre, dedicada al desenvolupament de les activitats de normalització i certificació. El seu propòsit és contribuir a millorar la qualitat i competitivitat de les empreses, productes i serveis, així com protegir el medi ambient i, amb això, el benestar de la societat en el seu conjunt.

AENOR és l'entitat que certifica que el sistema de gestió de la qualitat adoptat per Fénix Directo, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, per a la comercialització i gestió d'assegurances d'automòbils és conforme a les exigències de la norma UNE-EN ISO 9001:2008, sistemes de gestió de la qualitat.

AENOR és el membre espanyol de la xarxa IQNet i, per tant, emet juntament amb els seus certificats de Registre d'Empresa i de Gestió Ambiental, el Diploma IQNet, de manera que el document adquireix un caràcter multinacional i un alt reconeixement internacional.

IQNET, són les sigles que corresponen al nom en anglès: International Certification Network, (Xarxa Internacional de Certificació). Originàriament aquesta xarxa agrupava organismes de certificació de sistemes dins de l'àmbit europeu i s'anomenava Xarxa Europea de Certificació (EQNet), però fa uns quants anys va passar a tenir un caràcter internacional i va modificar, per tant, el seu nom. IQNet coordina els projectes internacionals de certificació, de manera que existeix un reconeixement dels certificats i dels informes d'auditoria realitzats pels seus membres. D'aquesta manera, quan l'empresa ha estat auditada per un dels membres d'IQNet i se li ha concedit un certificat, la resta dels membres reconeixen el certificat.